پیرکاردین

پیراهن فلورال آبی

8900000 50% 
4450000 تومان
انتخاب رنگ
انتخاب سایز
تعداد
پیراهن فلورال آبی
تومان 4450000

جزئیات مدل: یوک افقی در پشت، کات هلالی، سرآستین مچی با لبه های زاویه دار، گلدوزی لوگوی برند روی سینه، دارای برش اسلیم فیت (پیراهن های اسلیم فیت برشی نزدیک به بدن دارند)

 
<\/div>","additional_variation_images_default":[{"width":600,"height":720,"src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500.jpg","full_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500.jpg","thumbnail_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500-150x180.jpg","class":"wp-post-image","alt":"","title":"500","data_caption":"","data_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500.jpg","data_large_image":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500.jpg","data_large_image_width":"600","data_large_image_height":"720","srcset":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500.jpg 600w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500-250x300.jpg 250w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500-430x516.jpg 430w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500-150x180.jpg 150w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px"},{"width":600,"height":720,"src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/501.jpg","full_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/501.jpg","thumbnail_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/501-150x180.jpg","class":"","alt":"","title":"501","data_caption":"","data_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/501.jpg","data_large_image":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/501.jpg","data_large_image_width":"600","data_large_image_height":"720","srcset":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/501.jpg 600w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/501-250x300.jpg 250w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/501-430x516.jpg 430w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/501-150x180.jpg 150w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px"},{"width":600,"height":720,"src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/502.jpg","full_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/502.jpg","thumbnail_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/502-150x180.jpg","class":"","alt":"","title":"502","data_caption":"","data_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/502.jpg","data_large_image":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/502.jpg","data_large_image_width":"600","data_large_image_height":"720","srcset":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/502.jpg 600w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/502-250x300.jpg 250w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/502-430x516.jpg 430w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/502-150x180.jpg 150w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px"},{"width":600,"height":720,"src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/503.jpg","full_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/503.jpg","thumbnail_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/503-150x180.jpg","class":"","alt":"","title":"503","data_caption":"","data_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/503.jpg","data_large_image":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/503.jpg","data_large_image_width":"600","data_large_image_height":"720","srcset":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/503.jpg 600w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/503-250x300.jpg 250w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/503-430x516.jpg 430w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/503-150x180.jpg 150w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px"},{"width":600,"height":720,"src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/504.jpg","full_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/504.jpg","thumbnail_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/504-150x180.jpg","class":"","alt":"","title":"504","data_caption":"","data_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/504.jpg","data_large_image":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/504.jpg","data_large_image_width":"600","data_large_image_height":"720","srcset":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/504.jpg 600w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/504-250x300.jpg 250w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/504-430x516.jpg 430w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/504-150x180.jpg 150w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px"}]},{"attributes":{"attribute_pa_shirt-size":"large"},"availability_html":"

1 \u062f\u0631 \u0627\u0646\u0628\u0627\u0631<\/p>\n","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"\u0646\u0627\u0645\u0639\u0644\u0648\u0645","display_price":2730000,"display_regular_price":5460000,"image":{"title":"500","caption":"","url":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500.jpg","alt":"","src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500.jpg","srcset":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500.jpg 600w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500-250x300.jpg 250w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500-430x516.jpg 430w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500-150x180.jpg 150w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":720,"gallery_thumbnail_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500-150x180.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":180,"thumb_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500-430x516.jpg","thumb_src_w":430,"thumb_src_h":516,"src_w":600,"src_h":720},"image_id":24907,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":24922,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"\u0646\u0627\u0645\u0639\u0644\u0648\u0645","cashback_amount":0,"cashback_html":"\u062a\u0648\u0645\u0627\u0646<\/span><\/bdi><\/span>\u0628\u0627\u0632\u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a \u0646\u0642\u062f\u06cc","table_price":"

<\/div>","additional_variation_images_default":[{"width":600,"height":720,"src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500.jpg","full_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500.jpg","thumbnail_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500-150x180.jpg","class":"wp-post-image","alt":"","title":"500","data_caption":"","data_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500.jpg","data_large_image":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500.jpg","data_large_image_width":"600","data_large_image_height":"720","srcset":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500.jpg 600w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500-250x300.jpg 250w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500-430x516.jpg 430w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500-150x180.jpg 150w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px"},{"width":600,"height":720,"src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/501.jpg","full_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/501.jpg","thumbnail_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/501-150x180.jpg","class":"","alt":"","title":"501","data_caption":"","data_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/501.jpg","data_large_image":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/501.jpg","data_large_image_width":"600","data_large_image_height":"720","srcset":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/501.jpg 600w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/501-250x300.jpg 250w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/501-430x516.jpg 430w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/501-150x180.jpg 150w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px"},{"width":600,"height":720,"src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/502.jpg","full_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/502.jpg","thumbnail_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/502-150x180.jpg","class":"","alt":"","title":"502","data_caption":"","data_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/502.jpg","data_large_image":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/502.jpg","data_large_image_width":"600","data_large_image_height":"720","srcset":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/502.jpg 600w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/502-250x300.jpg 250w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/502-430x516.jpg 430w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/502-150x180.jpg 150w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px"},{"width":600,"height":720,"src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/503.jpg","full_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/503.jpg","thumbnail_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/503-150x180.jpg","class":"","alt":"","title":"503","data_caption":"","data_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/503.jpg","data_large_image":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/503.jpg","data_large_image_width":"600","data_large_image_height":"720","srcset":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/503.jpg 600w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/503-250x300.jpg 250w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/503-430x516.jpg 430w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/503-150x180.jpg 150w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px"},{"width":600,"height":720,"src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/504.jpg","full_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/504.jpg","thumbnail_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/504-150x180.jpg","class":"","alt":"","title":"504","data_caption":"","data_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/504.jpg","data_large_image":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/504.jpg","data_large_image_width":"600","data_large_image_height":"720","srcset":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/504.jpg 600w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/504-250x300.jpg 250w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/504-430x516.jpg 430w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/504-150x180.jpg 150w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px"}]},{"attributes":{"attribute_pa_shirt-size":"x-large"},"availability_html":"

1 \u062f\u0631 \u0627\u0646\u0628\u0627\u0631<\/p>\n","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"\u0646\u0627\u0645\u0639\u0644\u0648\u0645","display_price":2730000,"display_regular_price":5460000,"image":{"title":"500","caption":"","url":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500.jpg","alt":"","src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500.jpg","srcset":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500.jpg 600w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500-250x300.jpg 250w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500-430x516.jpg 430w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500-150x180.jpg 150w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":720,"gallery_thumbnail_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500-150x180.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":180,"thumb_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500-430x516.jpg","thumb_src_w":430,"thumb_src_h":516,"src_w":600,"src_h":720},"image_id":24907,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":24923,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"\u0646\u0627\u0645\u0639\u0644\u0648\u0645","cashback_amount":0,"cashback_html":"\u062a\u0648\u0645\u0627\u0646<\/span><\/bdi><\/span>\u0628\u0627\u0632\u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a \u0646\u0642\u062f\u06cc","table_price":"

<\/div>","additional_variation_images_default":[{"width":600,"height":720,"src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500.jpg","full_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500.jpg","thumbnail_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500-150x180.jpg","class":"wp-post-image","alt":"","title":"500","data_caption":"","data_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500.jpg","data_large_image":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500.jpg","data_large_image_width":"600","data_large_image_height":"720","srcset":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500.jpg 600w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500-250x300.jpg 250w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500-430x516.jpg 430w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500-150x180.jpg 150w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px"},{"width":600,"height":720,"src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/501.jpg","full_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/501.jpg","thumbnail_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/501-150x180.jpg","class":"","alt":"","title":"501","data_caption":"","data_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/501.jpg","data_large_image":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/501.jpg","data_large_image_width":"600","data_large_image_height":"720","srcset":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/501.jpg 600w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/501-250x300.jpg 250w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/501-430x516.jpg 430w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/501-150x180.jpg 150w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px"},{"width":600,"height":720,"src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/502.jpg","full_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/502.jpg","thumbnail_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/502-150x180.jpg","class":"","alt":"","title":"502","data_caption":"","data_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/502.jpg","data_large_image":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/502.jpg","data_large_image_width":"600","data_large_image_height":"720","srcset":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/502.jpg 600w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/502-250x300.jpg 250w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/502-430x516.jpg 430w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/502-150x180.jpg 150w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px"},{"width":600,"height":720,"src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/503.jpg","full_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/503.jpg","thumbnail_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/503-150x180.jpg","class":"","alt":"","title":"503","data_caption":"","data_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/503.jpg","data_large_image":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/503.jpg","data_large_image_width":"600","data_large_image_height":"720","srcset":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/503.jpg 600w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/503-250x300.jpg 250w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/503-430x516.jpg 430w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/503-150x180.jpg 150w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px"},{"width":600,"height":720,"src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/504.jpg","full_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/504.jpg","thumbnail_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/504-150x180.jpg","class":"","alt":"","title":"504","data_caption":"","data_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/504.jpg","data_large_image":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/504.jpg","data_large_image_width":"600","data_large_image_height":"720","srcset":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/504.jpg 600w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/504-250x300.jpg 250w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/504-430x516.jpg 430w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/504-150x180.jpg 150w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px"}]},{"attributes":{"attribute_pa_shirt-size":"2x-large"},"availability_html":"

1 \u062f\u0631 \u0627\u0646\u0628\u0627\u0631<\/p>\n","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"\u0646\u0627\u0645\u0639\u0644\u0648\u0645","display_price":2730000,"display_regular_price":5460000,"image":{"title":"500","caption":"","url":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500.jpg","alt":"","src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500.jpg","srcset":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500.jpg 600w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500-250x300.jpg 250w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500-430x516.jpg 430w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500-150x180.jpg 150w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":720,"gallery_thumbnail_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500-150x180.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":180,"thumb_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500-430x516.jpg","thumb_src_w":430,"thumb_src_h":516,"src_w":600,"src_h":720},"image_id":24907,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":24924,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"\u0646\u0627\u0645\u0639\u0644\u0648\u0645","cashback_amount":0,"cashback_html":"\u062a\u0648\u0645\u0627\u0646<\/span><\/bdi><\/span>\u0628\u0627\u0632\u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a \u0646\u0642\u062f\u06cc","table_price":"

<\/div>","additional_variation_images_default":[{"width":600,"height":720,"src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500.jpg","full_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500.jpg","thumbnail_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500-150x180.jpg","class":"wp-post-image","alt":"","title":"500","data_caption":"","data_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500.jpg","data_large_image":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500.jpg","data_large_image_width":"600","data_large_image_height":"720","srcset":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500.jpg 600w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500-250x300.jpg 250w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500-430x516.jpg 430w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/500-150x180.jpg 150w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px"},{"width":600,"height":720,"src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/501.jpg","full_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/501.jpg","thumbnail_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/501-150x180.jpg","class":"","alt":"","title":"501","data_caption":"","data_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/501.jpg","data_large_image":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/501.jpg","data_large_image_width":"600","data_large_image_height":"720","srcset":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/501.jpg 600w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/501-250x300.jpg 250w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/501-430x516.jpg 430w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/501-150x180.jpg 150w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px"},{"width":600,"height":720,"src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/502.jpg","full_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/502.jpg","thumbnail_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/502-150x180.jpg","class":"","alt":"","title":"502","data_caption":"","data_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/502.jpg","data_large_image":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/502.jpg","data_large_image_width":"600","data_large_image_height":"720","srcset":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/502.jpg 600w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/502-250x300.jpg 250w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/502-430x516.jpg 430w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/502-150x180.jpg 150w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px"},{"width":600,"height":720,"src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/503.jpg","full_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/503.jpg","thumbnail_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/503-150x180.jpg","class":"","alt":"","title":"503","data_caption":"","data_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/503.jpg","data_large_image":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/503.jpg","data_large_image_width":"600","data_large_image_height":"720","srcset":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/503.jpg 600w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/503-250x300.jpg 250w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/503-430x516.jpg 430w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/503-150x180.jpg 150w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px"},{"width":600,"height":720,"src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/504.jpg","full_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/504.jpg","thumbnail_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/504-150x180.jpg","class":"","alt":"","title":"504","data_caption":"","data_src":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/504.jpg","data_large_image":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/504.jpg","data_large_image_width":"600","data_large_image_height":"720","srcset":"https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/504.jpg 600w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/504-250x300.jpg 250w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/504-430x516.jpg 430w, https:\/\/pctehran.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/504-150x180.jpg 150w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px"}]}]" enctype="multipart/form-data" method="post"> 

  • جنس تی شرت : نخ, کتان,

لطفا منتظر بمانید